Què fem

Els fins de la Federació són:
1. Promoure la defensa, i promoció de totes aquelles entitats sòcies de la Federació, treballant per aconseguir les finalitats i activitats que siguin d’interès dels socis o entitats membres.
2. Promoure la formació dels infants i joves en el temps lliure.
3. Promoure la formació dels adults.
4. Promoure el foment i pràctica continuada de l’activitat física i espor¬tiva 5. Fomentar el creixement personal i col•lectiu, en aspectes culturals, esportius i de cohesió social.
6. Fomentar la relació i la integració de les persones nouvingudes – immigrades a conèixer la cultura pròpia de Catalunya i a promoure accions en favor del seu arrelament i socialització.
7. Promoure el coneixement i l’ensenyament de la llengua catalana.
8. Promoure la cultura popular de Catalunya
9. Defensar el model associatiu català, en concret de les entitats d’àmbit local amb vinculacions amb la federació per tal d’aconseguir una major cohesió social de les entitats del municipi de Sant Boi.
10. Defensar i promoure el treball en xarxa amb altres entitats i associacions semblants amb objectius comuns, prioritzant la interrelació amb totes aquelles entitats culturals dels diferents barris del municipi de Sant Boi.
11. Promoure el respecte i el treball en aspectes de medi ambient i de suport a la sostenibilitat.
12. Promoure el coneixement i ajuda a les problemàtiques del tercer i quart móns, cooperant en el desenvolupament de països amb situació d’espe¬cial atenció.

Per tal d’aconseguir les seves finalitats, la Federació pot realitzar entre d’altres les següents activitats
1. Dur a termes diferents activitats formatives, així com socioeducatives en el lleure, amb joves, infants o adolescents com són el teatre, la música, activitats relacionades amb el lleure, pràctica d’esports i excursionisme, entre d’altres.
2. Dur a terme activitats formatives i culturals especialment adreçades a adults, com cursos, xerrades, cicle d’exposicions o tallers.
3. Participar i col•laborar, ja sigui amb entitats o com a iniciativa pròpia, en tota una sèrie d’intervencions en el camp de la solidaritat.
4. Fomentar i col•laborar en totes aquelles activitats festives i culturals que siguin representatives del municipi de Sant Boi i dels seus barris.
5. Editar totes aquelles publicacions escrites i materials audiovisuals i multimèdia que contribueixin a la consecució dels objectius de l’Associació.
6. Cercar els mitjans infraestructurals i econòmics per donar suport a les activitats i a les finalitats abans esmentades.
7. Portar a terme qualsevol altra activitat compresa en l’objecte de l’Associació i que tingui per finalitat les expressades en els seus Estatuts.